Προφίλ ΕταιρείαςΈρευνα και Ανάπτυξη

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Vethellas AEBE ανήκει στη διεύθυνση Σχεδιασμού της εταιρείας, η οποία έχει σαν αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση προϊόντων ανταγωνιστικών και καινοτόμων που θα ικανοποιούν υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες στη διατροφή και θεραπευτική αγωγή των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της κτηνοτροφίας και της κτηνιατρικής καθώς και τις αλματώδεις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης υποστηρίζεται από Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου για τη διεξαγωγή χημικών αναλύσεων και στελεχώνεται από μια Επιστημονική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας διαφόρων ειδικοτήτων (κτηνίατροι, ζωοτέχνες, χημικοί, βιοχημικοί, μηχανολόγοι) και από εξωτερικούς συνεργάτες αντίστοιχων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Η Vethellas ΑΕΒΕ διαθέτει Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα, στο οποίο διεξάγονται οι απαραίτητοι έλεγχοι που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Κατά περίπτωση, το Εργαστήριο μπορεί να αναλάβει την διενέργεια χημικών αναλύσεων προϊόντων για λογαριασμό των πελατών του.

 

Εντός του έτους, αναμένεται η ολοκλήρωση, της κατασκευής νέου υπερσύγχρονου πλήρως εξοπλισμένου ερευνητικού εργαστηρίου (χημικού και μικροβιολογικού) με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην εξέλιξη του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας. Παράλληλα και για το σκοπό αυτό, το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου επιμορφώνεται τακτικά σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα του.

 

Επιστημονική Επιτροπή

Ρόλος της επιτροπής είναι να παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις στον κτηνιατρικό τομέα σχετικά με την διατροφή και τις ασθένειες των ζώων, να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία που προκύπτουν και να πραγματοποιεί επαφές και συναντήσεις με πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα με σκοπό την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της διαχείρισης των κονδυλίων έρευνας που διαθέτει η εταιρεία για το σκοπό αυτό.

 

Vethellas ΑΕΒΕ

Το ιδρυτικό μέλος του ομίλου Vethellas

Παρουσίαση Ομίλου