ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕΠαραγωγή & Εμπορία Χοίρων Αναπαραγωγής

Παρουσίαση

Η εταιρεία ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ, αποτελεί το μέλος του ομίλου το οποίο στηριζόμενο στη συνεχή γενετική βελτίωση, παράγει χοίρους υψηλών προδιαγραφών για να καλύψει τις ανάγκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των αγορών του εξωτερικού, όπου ο όμιλος ήδη δραστηριοποιείται.

Συστάθηκε το 1995, και διαθέτει μία μονάδα παραγωγής χοίρων στη Λάρισα, δυναμικότητας 300 Χοιρομητέρων. Η συνολική παραγωγή φτάνει τους 7.500 χοίρους ετησίως. Η μονάδα διαθέτει κλειστό πυρήνα αναπαραγωγής, πραγματοποιώντας πλήρη γενετική βελτίωση τόσο σε καθαρόαιμες, όσο και σε υβριδικές γραμμές χοιρομητέρων και κάπρων. Ο κλειστός πυρήνας έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη βιοασφάλεια και την ελαχιστοποίηση νοσημάτων, που μεταφέρονται από τη μεταφορά ζώων. Επίσης, η πλήρης γκάμα καθαρόαιμων φυλών, προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού εκείνου του υβριδίου που ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε παραγωγού.

Η σύναψη στενών σχέσεων με εταιρείες παραγωγής υψηλής αξίας γενετικού υλικού του εξωτερικού, κυρίως προερχόμενες από Αγγλία και Η.Π.Α., αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, και επιτρέπει στην εταιρεία να παρακολουθεί συνεχώς τις όποιες γενετικές βελτιώσεις και εξελίξεις πραγματοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

 

Η εταιρεία αποσκοπεί στη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος κάθε χοιροτροφικής μονάδας, αναπτύσσοντας δραστηριότητες ερευνητικού, γενετικού, ζωοτεχνικού και επενδυτικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό επικεντρώνεται:

  • Στη γενετική βελτίωση εκείνων των παραγωγικών χαρακτηριστικών που επιφέρουν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον παραγωγό.
  • Στην παραγωγή και διάθεση εκείνων των αναπαραγωγικών ζώων καθώς και εκείνου του συστήματος διασταύρωσης που μεγιστοποιούν το υβριδιακό σφρίγος, αυξάνοντας έτσι πολλαπλασιαστικά τις παραγωγικές δυνατότητες του γενετικού υλικού.
  • Στην παροχή όλων των ζωοτεχνικών, επιστημονικών, τεχνικών και οργανωτικών υπηρεσιών προς τις συνεργαζόμενες χοιροτροφικές επιχειρήσεις με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι πελάτες μας να εφαρμόζουν μία παραγωγική διαδικασία που εξασφαλίζει:
    1. 25 χοίρους ανά χοιρομητέρα ανά έτος στο σφαγείο.
    2. Μείωση του χρόνου σφαγής σε 150 ημέρες για χοίρους με Ζ.Β. 105 kg
    3. Βελτίωση του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής στο 2,7.
 

Η ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ συνεχίζει την προσπάθειά της για την παραγωγή γενετικού υλικού που να ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές αναπαραγωγικές χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Προϊόντα ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ

Χοιρομητέρες: GP Χοιρομητέρες

F1 Χοιρομητέρες: Γεννήτωρ 22, Γεννήτωρ 221

Κάπροι: Κάπροι Αναπαραγωγής GP

Κάπροι Πάχυνσης: Γεννήτωρ 600, Γεννήτωρ 672

 

Gallery